SelectDB Cloud
SQL 手册
函数
string-functions
mask
mask

mask

description

syntax

VARCHAR mask(VARCHAR str, [, VARCHAR upper[, VARCHAR lower[, VARCHAR number]]])

返回 str 的掩码版本。 默认情况下,大写字母转换为“X”,小写字母转换为“x”,数字转换为“n”。 例如 mask("abcd-EFGH-8765-4321") 结果为 xxxx-XXXX-nnnn-nnnn。 你可以通过提供附加参数来覆盖掩码中使用的字符:第二个参数控制大写字母的掩码字符,第三个参数控制小写字母,第四个参数控制数字。 例如,mask("abcd-EFGH-8765-4321", "U", "l", "#") 会得到 llll-UUUU-####-####。

example

// table test
+-----------+
| name   |
+-----------+
| abc123EFG |
| NULL   |
| 456AbCdEf |
+-----------+

mysql> select mask(name) from test;
+--------------+
| mask(`name`) |
+--------------+
| xxxnnnXXX  |
| NULL     |
| nnnXxXxXx  |
+--------------+

mysql> select mask(name, '*', '#', '$') from test;
+-----------------------------+
| mask(`name`, '*', '#', '$') |
+-----------------------------+
| ###$$$***          |
| NULL            |
| $$$*#*#*#          |
+-----------------------------+

### keywords
  mask
© 2023 北京飞轮数据科技有限公司 京ICP备2022004029号 | Apache、Apache Doris 以及相关开源项目名称均为 Apache 基金会商标